Tamil Church in London

Sunday Worship Service
Time 15:00 - 17:00
Contact : 07595 425 875 | 0208 5533 210

Ministry Team – Tamil Church in London

 

Sathya Mithiradaas
Pastor
Mobile : +44 7595 425 875
Mail : m_sathya@hotmail.com
Mrs Kumariyami Chandrakumar
Senior Elder
Phone : +44 208 553 3210
Mail : pckumar@talktalk.net
Anthony Ranjit
Church Elder
Phone : +44 7930 175 031
Mail : princyranjit@yahoo.co.uk